engl   russ   ukr   Головна Редакційна колегія Тематика Анотації Правила оформлення Адреса  
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ

«РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА»

 

При підготовці статей до друку керуватися наступними правилами

 

Для співробітників ІРЕ НАНУ

 

Для не співробітників ІРЕ

1. Попереднє заслуховування

на тематичному семінарі

 

1. Експертний висновок (для громадян України)

2. Авторська довідка, підписана секретарем семінару

 

2. Направлення від установи

3. Ліцензійний договір

 

3. Ліцензійний договір

 

 1. Робоча мова журналу – російська, українська, англійська (за бажанням авторів).
 2. Матеріали, що надсилаються до Редакції, повинні бути написані з максимальною ясністю і чіткістю викладу тексту. У представленому рукописі повинна бути відображена авторська оцінка попередніх робіт, сформульована мета дослідження, повинні міститися оригінальна частина і висновки, що забезпечують розуміння суті отриманих результатів і їхньої новизни. Необхідно уникати необгрунтованого введення нових термінів і жаргонних виразів. Абревіатури повинні бути розшифровані в тексті при першому їх згадуванні.
 3. Зміст та обсяг оглядових публікацій узгоджуються авторами з Редколегією, тому для їх попереднього розгляду необхідне подання анотації та структури роботи
 4. Спочатку редакція приймає від авторів статті, надруковані на принтері через один інтервал з полями зверху і знизу по 3 см, праворуч і ліворуч по 2,5 см, або відразу в електронному варіанті (див. п. 7). Обсяг статті не повинен перевищувати 9 сторінок тексту, включаючи таблиці та малюнки. Після рецензування та правок редактора виправлений варіант статті подається до редакції на будь-якому електронному носії. Рукопис з виправленнями редактора також повертається до редакції.
 5. Анотація до 15 рядків, ключові слова, прізвища, ініціали авторів та назва статті надаються російською, українською та англійською мовами. Обов'язкова наявність: індекс УДК, найменування та адреса установи, e-mail.
 6. Електронний варіант статті виконується за допомогою редактора WORD 97-2007 (розширення *. DOC, *. RTF), шрифт Times New Roman 10 з форматуванням тексту на дві колонки (ширина колонки 7,6 см, відстань між колонками 0,8 см) і набором усіх формул і символів.
 7. Формули та математичні символи повинні бути підготовлені в Equation Editor 3.0 з MS Word для Windows.
 8. Слід розрізняти написання шрифту:

   – латинські рядкові і прописні, грецькі рядкові – курсив;

   – хімічні елементи, грецькі прописні, числа - звичайний;

   – матриця, оператор – напівжирний.

  Основні розміри формул: full - 10; sub / super - 7; sub-sub/super - 5; symbol - 16; sub-symbol - 12.

 9. Ілюстрації мають бути подані в графічних програмах: CorelDRAW (*.CDR), Origin (*.OPJ, .OGG). Малюнки, створені в інших програмних пакетах, необхідно експортувати в один із наступних форматів: (*.GIF), (*.JPG), (*.TIF). Тонові малюнки повинні бути контрастними. Ксерокопії не допускаються.
        При підготовці електронної версії малюнків потрібно дотримуватися таких вимог: ширина малюнка, призначеного для однієї колонки, - 7,5 см, а загальна висота малюнків, об'єднаних одним під малюнковим підписом (рис. 1, а, б, в ...), - 20 см. Відповідно, максимальні розміри малюнка, призначеного для розміщення в двох колонках, складають 15x20 см. Шрифт - Times New Roman 9.
        Підписи на осях повинні відповідати прийнятим у статті позначенням. Легенди, формули, елементи опису слід виносити в підмалюнковий підпис (3-4 рядки) або у текст. Рекомендується використовувати чорні і білі кружки, квадрати і трикутники, пунктир, штрих-пунктир, нумерацію кривих.
 10. Список літератури поміщається в кінці статті. Література дається в порядку згадування в статті.
 11. Пример оформления списка литературы

 12. До рукопису необхідно додати дані для контакту (прізвище, повне ім'я та по батькові, номер телефону (факсу) і e-mail автора, з яким буде вестися листування). Оригінал статті повинен бути підписаний всіма авторами.